گزارش تصویری (شماره۱۲)تعمیرات اساسی واحد ۴ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰

822 (14).JPG
822 (15).JPG
822 (16).JPG
822 (17).JPG
822 (18).JPG
822 (19).JPG
822 (1).JPG
822 (2).JPG
822 (3).JPG
822 (4).JPG
822 (5).JPG
822 (6).JPG
822 (7).JPG
822 (8).JPG
822 (9).JPG
822 (10).JPG
822 (11).JPG
822 (12).JPG
822 (13).JPG
822 (14).JPG
822 (15).JPG
822 (16).JPG
822 (17).JPG
822 (18).JPG
822 (19).JPG
822 (1).JPG
822 (2).JPG
822 (3).JPG
822 (4).JPG
822 (5).JPG
822 (6).JPG

نوشته های مرتبط