گزارش تصویری (شماره ۱۱)تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷

821 (16).JPG
821 (17).JPG
821 (18).JPG
821 (19).JPG
821 (20).JPG
821 (21).JPG
821 (1).JPG
821 (2).JPG
821 (3).JPG
821 (4).JPG
821 (5).JPG
821 (6).JPG
821 (7).JPG
821 (8).JPG
821 (9).JPG
821 (10).JPG
821 (11).JPG
821 (13).JPG
821 (14).JPG
821 (15).JPG
821 (16).JPG
821 (17).JPG
821 (18).JPG
821 (19).JPG
821 (20).JPG
821 (21).JPG
821 (1).JPG
821 (2).JPG
821 (3).JPG
821 (4).JPG
821 (5).JPG
821 (6).JPG

نوشته های مرتبط