گزارش تصویری (شماره ۱۰) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۲/۱/۲۰

819 (13).JPG
819 (14).JPG
819 (15).JPG
819 (16).JPG
819 (17).JPG
819 (18).JPG
819 (1).JPG
819 (2).JPG
819 (3).JPG
819 (4).JPG
819 (5).JPG
819 (6).JPG
819 (7).JPG
819 (8).JPG
819 (11).JPG
819 (12).JPG
819 (13).JPG
819 (14).JPG
819 (15).JPG
819 (16).JPG
819 (17).JPG
819 (18).JPG
819 (1).JPG
819 (2).JPG
819 (3).JPG
819 (4).JPG
819 (5).JPG
819 (6).JPG

نوشته های مرتبط