گزارش تصویری( شماره ۹)تعمیرات اساسی واحد ۴ به تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۷

818 (9).JPG
818 (10).JPG
818 (11).JPG
818 (12).JPG
818 (13).JPG
818 (14).JPG
818 (1).JPG
818 (2).JPG
818 (3).JPG
818 (4).JPG
818 (5).JPG
818 (6).JPG
818 (7).JPG
818 (8).JPG
818 (9).JPG
818 (10).JPG
818 (11).JPG
818 (12).JPG
818 (13).JPG
818 (14).JPG
818 (1).JPG
818 (2).JPG
818 (3).JPG
818 (4).JPG
818 (5).JPG
818 (6).JPG

نوشته های مرتبط