گزارش تصویری (شماره۸) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۲.۱.۱۴

817 (11).JPG
817 (12).JPG
817 (13).JPG
817 (14).JPG
817 (15).JPG
817 (16).JPG
817 (1).JPG
817 (2).JPG
817 (3).JPG
817 (4).JPG
817 (5).JPG
817 (6).JPG
817 (7).JPG
817 (8).JPG
817 (9).JPG
817 (10).JPG
817 (11).JPG
817 (12).JPG
817 (13).JPG
817 (14).JPG
817 (15).JPG
817 (16).JPG
817 (1).JPG
817 (2).JPG
817 (3).JPG
817 (4).JPG
817 (5).JPG
817 (6).JPG

نوشته های مرتبط