گزارش تصویری (شماره۷) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۲.۱.۹

816 (14).JPG
816 (15).JPG
816 (16).JPG
816 (17).JPG
816 (18).JPG
816 (19).JPG
816 (1).JPG
816 (2).JPG
816 (3).JPG
816 (4).JPG
816 (5).JPG
816 (6).JPG
816 (7).JPG
816 (8).JPG
816 (9).JPG
816 (10).JPG
816 (11).JPG
816 (12).JPG
816 (13).JPG
816 (14).JPG
816 (15).JPG
816 (16).JPG
816 (17).JPG
816 (18).JPG
816 (19).JPG
816 (1).JPG
816 (2).JPG
816 (3).JPG
816 (4).JPG
816 (5).JPG
816 (6).JPG

نوشته های مرتبط