گزارش تصویری (شماره۶) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۲.۱.۵

815 (15).JPG
815 (16).JPG
815 (17).JPG
815 (18).JPG
815 (19).JPG
815 (20).JPG
815 (1).JPG
815 (2).JPG
815 (3).JPG
815 (4).JPG
815 (5).JPG
815 (6).JPG
815 (7).JPG
815 (8).JPG
815 (9).JPG
815 (10).JPG
815 (11).JPG
815 (12).JPG
815 (13).JPG
815 (14).JPG
815 (15).JPG
815 (16).JPG
815 (17).JPG
815 (18).JPG
815 (19).JPG
815 (20).JPG
815 (1).JPG
815 (2).JPG
815 (3).JPG
815 (4).JPG
815 (5).JPG
815 (6).JPG

نوشته های مرتبط