گزارش تصویری (شماره۵) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۱۲.۲۷

812 (15).JPG
812 (16).JPG
812 (17).JPG
812 (18).JPG
812 (19).JPG
812 (20).JPG
812 (1).JPG
812 (2).JPG
812 (3).JPG
812 (4).JPG
812 (5).JPG
812 (6).JPG
812 (7).JPG
812 (8).JPG
812 (9).JPG
812 (10).JPG
812 (11).JPG
812 (12).JPG
812 (13).JPG
812 (14).JPG
812 (15).JPG
812 (16).JPG
812 (17).JPG
812 (18).JPG
812 (19).JPG
812 (20).JPG
812 (1).JPG
812 (2).JPG
812 (3).JPG
812 (4).JPG
812 (5).JPG
812 (6).JPG

نوشته های مرتبط