گزارش تصویری (شماره۴) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۱۲.۲۳

811 (15).JPG
811 (16).JPG
811 (17).JPG
811 (18).JPG
811 (19).JPG
811 (20).JPG
811 (1).JPG
811 (2).JPG
811 (3).JPG
811 (4).JPG
811 (5).JPG
811 (6).JPG
811 (7).JPG
811 (8).JPG
811 (9).JPG
811 (10).JPG
811 (11).JPG
811 (12).JPG
811 (13).JPG
811 (14).JPG
811 (15).JPG
811 (16).JPG
811 (17).JPG
811 (18).JPG
811 (19).JPG
811 (20).JPG
811 (1).JPG
811 (2).JPG
811 (3).JPG
811 (4).JPG
811 (5).JPG
811 (6).JPG

نوشته های مرتبط