گزارش تصویری (شماره۳) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۶

810 (15).JPG
810 (16).JPG
810 (17).JPG
810 (18).JPG
810 (19).JPG
810 (20).JPG
810 (1).JPG
810 (2).JPG
810 (3).JPG
810 (4).JPG
810 (5).JPG
810 (6).JPG
810 (7).JPG
810 (8).JPG
810 (9).JPG
810 (10).JPG
810 (11).JPG
810 (12).JPG
810 (13).JPG
810 (14).JPG
810 (15).JPG
810 (16).JPG
810 (17).JPG
810 (18).JPG
810 (19).JPG
810 (20).JPG
810 (1).JPG
810 (2).JPG
810 (3).JPG
810 (4).JPG
810 (5).JPG
810 (6).JPG

نوشته های مرتبط