گزارش تصویری (شماره۲) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۴

809 (15).JPG
809 (16).JPG
809 (17).JPG
809 (18).JPG
809 (19).JPG
809 (20).JPG
809 (1).JPG
809 (2).JPG
809 (3).JPG
809 (4).JPG
809 (5).JPG
809 (6).JPG
809 (7).JPG
809 (8).JPG
809 (9).JPG
809 (10).JPG
809 (11).JPG
809 (12).JPG
809 (13).JPG
809 (14).JPG
809 (15).JPG
809 (16).JPG
809 (17).JPG
809 (18).JPG
809 (19).JPG
809 (20).JPG
809 (1).JPG
809 (2).JPG
809 (3).JPG
809 (4).JPG
809 (5).JPG
809 (6).JPG

نوشته های مرتبط