گزارش تصویری (شماره۱) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۱۲.۱۰

808 (15).JPG
808 (16).JPG
808 (17).JPG
808 (18).JPG
808 (19).JPG
808 (20).JPG
808 (1).JPG
808 (2).JPG
808 (3).JPG
808 (4).JPG
808 (5).JPG
808 (6).JPG
808 (7).JPG
808 (8).JPG
808 (9).JPG
808 (10).JPG
808 (11).JPG
808 (12).JPG
808 (13).JPG
808 (14).JPG
808 (15).JPG
808 (16).JPG
808 (17).JPG
808 (18).JPG
808 (19).JPG
808 (20).JPG
808 (1).JPG
808 (2).JPG
808 (3).JPG
808 (4).JPG
808 (5).JPG
808 (6).JPG

نوشته های مرتبط