برگزاری نشست شورای فرهنگی نیروگاه طوس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴

793 (1).JPG
793 (2).JPG
793 (1).JPG
793 (2).JPG
793 (1).JPG
793 (2).JPG
793 (1).JPG
793 (2).JPG
793 (1).JPG
793 (2).JPG
793 (1).JPG
793 (2).JPG
793 (1).JPG
793 (2).JPG

نوشته های مرتبط