تعویض سیستم کنترل تحریک ژنراتور برای اولین بار در نیروگاه طوس

با توجه به قدیمی بودن سیستم کنترل تحریک ژنراتورها، پس از تهیه و تنظیم مشخصات فنی دقیق سیستم جدید توسط امور تعمیرات الکتریک، سیستم کنترل تحریک ژنراتور برای اولین بار در نیروگاه طوس تعویض گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، مهندس یاسین زاده، مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه اظهار داشت: سیستم تحریک ژنراتور یکی از مهم ترین بخش های فرآیند تولید برق بوده و با توجه به قدیمی بودن سیستم کنترل تحریک ژنراتورها، امکان تأمین قطعات یدکی برای آنها وجود نداشت.
وی در ادامه گفت: به منظور نوسازی سیستم و تأمین یدکی برای سایر واحدها، پس از تهیه و تنظیم مشخصات فنی دقیق سیستم جدید توسط امور تعمیرات الکتریک، مناقصه عمومی برگزار و شرکت دانش بنیان “خدمات نیروگاهی آهار” به عنوان پیمانکار ساخت و نصب انتخاب شد.
ایشان بیان کرد: با توجه به همزمانی پایان پروژه با تعمیرات اساسی واحد ۳، سیستم در این واحد نصب و پس از انجام موفق تنظیمات و تست های کامیشنینگ، ژنراتور با شبکه سنکرون و در مدار تولید قرار گرفت.

788 (15).jpg
788 (16).JPG
788 (17).JPG
788 (18).JPG
788 (19).JPG
788 (20).JPG
788 (1).JPG
788 (2).JPG
788 (3).JPG
788 (4).JPG
788 (5).JPG
788 (6).JPG
788 (7).JPG
788 (8).JPG
788 (9).JPG
788 (10).JPG
788 (11).JPG
788 (12).JPG
788 (13).JPG
788 (14).JPG
788 (15).jpg
788 (16).JPG
788 (17).JPG
788 (18).JPG
788 (19).JPG
788 (20).JPG
788 (1).JPG
788 (2).JPG
788 (3).JPG
788 (4).JPG
788 (5).JPG
788 (6).JPG

نوشته های مرتبط