گزارش تصویری (شماره۲۴) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۱۰.۱۴

779 (17).JPG
779 (18).JPG
779 (19).JPG
779 (20).JPG
779 (21).JPG
779 (22).JPG
779 (1).JPG
779 (2).JPG
779 (3).JPG
779 (4).JPG
779 (5).JPG
779 (6).JPG
779 (7).JPG
779 (8).JPG
779 (9).JPG
779 (12).JPG
779 (13).JPG
779 (14).JPG
779 (15).JPG
779 (16).JPG
779 (17).JPG
779 (18).JPG
779 (19).JPG
779 (20).JPG
779 (21).JPG
779 (22).JPG
779 (1).JPG
779 (2).JPG
779 (3).JPG
779 (4).JPG
779 (5).JPG
779 (6).JPG

نوشته های مرتبط