گزارش تصویری (شماره۲۳) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۱۰.۱۱

777 (15).JPG
777 (16).JPG
777 (17).JPG
777 (18).JPG
777 (19).JPG
777 (20).JPG
777 (1).JPG
777 (2).JPG
777 (3).JPG
777 (4).JPG
777 (5).JPG
777 (6).JPG
777 (7).JPG
777 (8).JPG
777 (9).JPG
777 (10).JPG
777 (11).JPG
777 (12).JPG
777 (13).JPG
777 (14).JPG
777 (15).JPG
777 (16).JPG
777 (17).JPG
777 (18).JPG
777 (19).JPG
777 (20).JPG
777 (1).JPG
777 (2).JPG
777 (3).JPG
777 (4).JPG
777 (5).JPG
777 (6).JPG

نوشته های مرتبط