گزارش تصویری (شماره۲۵) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۱۰.۲۱

780 (17).JPG
780 (18).JPG
780 (19).JPG
780 (20).JPG
780 (21).JPG
780 (22).JPG
780 (1).JPG
780 (2).JPG
780 (3).JPG
780 (4).JPG
780 (5).JPG
780 (6).JPG
780 (7).JPG
780 (10).JPG
780 (11).JPG
780 (12).JPG
780 (13).JPG
780 (14).JPG
780 (15).JPG
780 (16).JPG
780 (17).JPG
780 (18).JPG
780 (19).JPG
780 (20).JPG
780 (21).JPG
780 (22).JPG
780 (1).JPG
780 (2).JPG
780 (3).JPG
780 (4).JPG
780 (5).JPG
780 (6).JPG

نوشته های مرتبط