گزارش تصویری (شماره۲۲) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۱۰.۸

776 (15).JPG
776 (16).JPG
776 (17).JPG
776 (18).JPG
776 (19).JPG
776 (20).JPG
776 (1).JPG
776 (2).JPG
776 (3).JPG
776 (4).JPG
776 (5).JPG
776 (6).JPG
776 (7).JPG
776 (8).JPG
776 (9).JPG
776 (10).JPG
776 (11).JPG
776 (12).JPG
776 (13).JPG
776 (14).JPG
776 (15).JPG
776 (16).JPG
776 (17).JPG
776 (18).JPG
776 (19).JPG
776 (20).JPG
776 (1).JPG
776 (2).JPG
776 (3).JPG
776 (4).JPG
776 (5).JPG
776 (6).JPG

نوشته های مرتبط