گزارش تصویری (شماره۲۱) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۱۰.۴

775 (15).JPG
775 (16).JPG
775 (17).JPG
775 (18).JPG
775 (19).JPG
775 (20).JPG
775 (1).JPG
775 (2).JPG
775 (3).JPG
775 (4).JPG
775 (5).JPG
775 (6).JPG
775 (7).JPG
775 (8).JPG
775 (9).JPG
775 (10).JPG
775 (11).JPG
775 (12).JPG
775 (13).JPG
775 (14).JPG
775 (15).JPG
775 (16).JPG
775 (17).JPG
775 (18).JPG
775 (19).JPG
775 (20).JPG
775 (1).JPG
775 (2).JPG
775 (3).JPG
775 (4).JPG
775 (5).JPG
775 (6).JPG

نوشته های مرتبط