گزارش تصویری (شماره۲۰) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۳۰

733 (15).JPG
733 (16).JPG
733 (17).JPG
733 (18).JPG
733 (19).JPG
733 (20).JPG
733 (1).JPG
733 (2).JPG
733 (3).JPG
733 (4).JPG
733 (5).JPG
733 (6).JPG
733 (7).JPG
733 (8).JPG
733 (9).JPG
733 (10).JPG
733 (11).JPG
733 (12).JPG
733 (13).JPG
733 (14).JPG
733 (15).JPG
733 (16).JPG
733 (17).JPG
733 (18).JPG
733 (19).JPG
733 (20).JPG
733 (1).JPG
733 (2).JPG
733 (3).JPG
733 (4).JPG
733 (5).JPG
733 (6).JPG

نوشته های مرتبط