گزارش تصویری (شماره۱۹) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۲۷

772 (3).JPG
772 (4).JPG
772 (12).JPG
772 (3).JPG
772 (4).JPG
772 (12).JPG
772 (1).JPG
772 (2).JPG
772 (5).JPG
772 (6).JPG
772 (7).JPG
772 (8).JPG
772 (9).JPG
772 (10).JPG
772 (11).JPG
772 (13).JPG
772 (14).JPG
772 (15).JPG
772 (16).JPG
772 (17).JPG
772 (18).JPG
772 (19).JPG
772 (20).JPG
772 (3).JPG
772 (4).JPG
772 (12).JPG
772 (3).JPG
772 (4).JPG
772 (12).JPG
772 (1).JPG
772 (2).JPG
772 (5).JPG
772 (6).JPG
772 (7).JPG
772 (8).JPG

نوشته های مرتبط