گزارش تصویری (شماره۱۸) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۲۳

771 (17).JPG
771 (18).JPG
771 (19).JPG
771 (20).JPG
771 (6).JPG
771 (10).JPG
771 (8).JPG
771 (1).JPG
771 (2).JPG
771 (3).JPG
771 (4).JPG
771 (5).JPG
771 (9).JPG
771 (10).JPG
771 (11).JPG
771 (12).JPG
771 (13).JPG
771 (14).JPG
771 (15).JPG
771 (16).JPG
771 (17).JPG
771 (18).JPG
771 (19).JPG
771 (20).JPG
771 (6).JPG
771 (10).JPG
771 (8).JPG
771 (1).JPG
771 (2).JPG
771 (3).JPG
771 (4).JPG
771 (5).JPG

نوشته های مرتبط