گزارش تصویری (شماره۱۷) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۲۰

769 (13).JPG
769 (14).JPG
769 (15).JPG
769 (16).JPG
769 (17).JPG
769 (18).JPG
769 (1).JPG
769 (2).JPG
769 (3).JPG
769 (4).JPG
769 (5).JPG
769 (6).JPG
769 (7).JPG
769 (8).JPG
769 (9).JPG
769 (10).JPG
769 (11).JPG
769 (12).JPG
769 (13).JPG
769 (14).JPG
769 (15).JPG
769 (16).JPG
769 (17).JPG
769 (18).JPG
769 (1).JPG
769 (2).JPG
769 (3).JPG
769 (4).JPG
769 (5).JPG
769 (6).JPG

نوشته های مرتبط