گزارش تصویری (شماره۱۶) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۱۶

768 (15).JPG
768 (16).JPG
768 (17).JPG
768 (18).JPG
768 (19).JPG
768 (20).JPG
768 (1).JPG
768 (2).JPG
768 (3).JPG
768 (4).JPG
768 (5).JPG
768 (6).JPG
768 (7).JPG
768 (8).JPG
768 (9).JPG
768 (10).JPG
768 (11).JPG
768 (12).jpg
768 (13).jpg
768 (14).JPG
768 (15).JPG
768 (16).JPG
768 (17).JPG
768 (18).JPG
768 (19).JPG
768 (20).JPG
768 (1).JPG
768 (2).JPG
768 (3).JPG
768 (4).JPG
768 (5).JPG
768 (6).JPG

نوشته های مرتبط