گزارش تصویری (شماره۱۵) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۱۳

767 (14).JPG
767 (15).JPG
767 (16).JPG
767 (17).JPG
767 (18).JPG
767 (19).JPG
767 (1).JPG
767 (2).JPG
767 (3).JPG
767 (4).JPG
767 (5).JPG
767 (6).JPG
767 (7).JPG
767 (8).JPG
767 (9).JPG
767 (10).JPG
767 (11).JPG
767 (12).JPG
767 (13).JPG
767 (14).JPG
767 (15).JPG
767 (16).JPG
767 (17).JPG
767 (18).JPG
767 (19).JPG
767 (1).JPG
767 (2).JPG
767 (3).JPG
767 (4).JPG
767 (5).JPG
767 (6).JPG

نوشته های مرتبط