تست سیم سربی پره های ثابت و متحرک توربین های واحد ۳ نیروگاه طوس توسط امور تعمیرات مکانیک

برای اندازه گیری و تعیین فواصل رادیالی پره های ثابت و متحرک توربین های واحد سه، تست سیم سربی با بستن کامل و بازکردن مجدد و تعیین مقدار اثر گذاری توسط امور تعمیرات مکانیک انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، بخشی ار فعالیتهای مربوط به تعمیرات اساسی واحد ۳ در امور تعمیرات مکانیک (واحد توربین)، انجام تست سیم سربی می باشد. فعالیت بکارگیری سیم سربی، برای اندازه گیری فواصل رادیالی پره های ثابت و متحرک در سمت بالا و پایین توربین های واحد (توربین فشار قوی و توربین فشار متوسط و توربین فشار ضعیف) و تنظیم این فواصل انجام می شود. این کار پس از نصب سیم های سربی در نوک پره های ثابت و متحرک و بستن توربین و سپس بازکردن مجدد آن انجام می گردد، سپس مقدار لهیدگی سیم های سربی این فواصل، تعیین و نسبت به تنظیم توربین بر اساس پروتکل شرکت سازنده، اقدام می گردد.

764 (14).JPG
764 (15).JPG
764 (16).JPG
764 (17).JPG
764 (18).JPG
764 (19).JPG
764 (1).JPG
764 (2).JPG
764 (3).JPG
764 (4).JPG
764 (5).JPG
764 (6).JPG
764 (7).JPG
764 (8).JPG
764 (9).JPG
764 (10).JPG
764 (11).JPG
764 (12).JPG
764 (13).JPG
764 (14).JPG
764 (15).JPG
764 (16).JPG
764 (17).JPG
764 (18).JPG
764 (19).JPG
764 (1).JPG
764 (2).JPG
764 (3).JPG
764 (4).JPG
764 (5).JPG
764 (6).JPG

نوشته های مرتبط