گزارش تصویری (شماره۱۴) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۱۰

766 (15).JPG
766 (16).JPG
766 (17).JPG
766 (18).JPG
766 (19).JPG
766 (20).JPG
766 (1).JPG
766 (2).JPG
766 (3).JPG
766 (4).JPG
766 (5).JPG
766 (6).JPG
766 (7).JPG
766 (8).JPG
766 (9).JPG
766 (10).JPG
766 (11).JPG
766 (12).JPG
766 (13).JPG
766 (14).JPG
766 (15).JPG
766 (16).JPG
766 (17).JPG
766 (18).JPG
766 (19).JPG
766 (20).JPG
766 (1).JPG
766 (2).JPG
766 (3).JPG
766 (4).JPG
766 (5).JPG
766 (6).JPG

نوشته های مرتبط