گزارش تصویری (شماره۱۳) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۶

765 (15).JPG
765 (16).JPG
765 (17).JPG
765 (18).JPG
765 (19).JPG
765 (20).JPG
765 (1).JPG
765 (2).JPG
765 (3).JPG
765 (4).JPG
765 (5).JPG
765 (6).JPG
765 (7).JPG
765 (8).JPG
765 (9).JPG
765 (10).JPG
765 (11).JPG
765 (12).JPG
765 (13).JPG
765 (14).JPG
765 (15).JPG
765 (16).JPG
765 (17).JPG
765 (18).JPG
765 (19).JPG
765 (20).JPG
765 (1).JPG
765 (2).JPG
765 (3).JPG
765 (4).JPG
765 (5).JPG
765 (6).JPG

نوشته های مرتبط