گزارش تصویری (شماره۱۲) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۹.۲

762 (15).JPG
762 (16).JPG
762 (17).JPG
762 (18).JPG
762 (19).JPG
762 (20).JPG
762 (1).JPG
762 (2).JPG
762 (3).JPG
762 (4).JPG
762 (5).JPG
762 (6).JPG
762 (7).JPG
762 (8).JPG
762 (9).JPG
762 (10).JPG
762 (11).JPG
762 (12).JPG
762 (13).JPG
762 (14).JPG
762 (15).JPG
762 (16).JPG
762 (17).JPG
762 (18).JPG
762 (19).JPG
762 (20).JPG
762 (1).JPG
762 (2).JPG
762 (3).JPG
762 (4).JPG
762 (5).JPG
762 (6).JPG
762 (7).JPG
762 (8).JPG
762 (9).JPG
762 (10).JPG
762 (11).JPG
762 (12).JPG
762 (13).JPG
762 (14).JPG
762 (15).JPG
762 (16).JPG
762 (17).JPG
762 (18).JPG
762 (19).JPG
762 (20).JPG
762 (1).JPG
762 (2).JPG
762 (3).JPG
762 (4).JPG
762 (5).JPG
762 (6).JPG

نوشته های مرتبط