گزارش تصویری (شماره۱۱) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۲۹

SC_9725.JPG
SC_9726.JPG
SC_9727.JPG
SC_9728.JPG
SC_9729.JPG
SC_9730.JPG
SC_9711.JPG
SC_9712.JPG
SC_9713.JPG
SC_9714.JPG
SC_9715.JPG
SC_9716.JPG
SC_9717.JPG
SC_9718.JPG
SC_9719.JPG
SC_9720.JPG
SC_9721.JPG
SC_9722.JPG
SC_9723.JPG
SC_9724.JPG
SC_9725.JPG
SC_9726.JPG
SC_9727.JPG
SC_9728.JPG
SC_9729.JPG
SC_9730.JPG
SC_9711.JPG
SC_9712.JPG
SC_9713.JPG
SC_9714.JPG
SC_9715.JPG
SC_9716.JPG

نوشته های مرتبط