گزارش تصویری (شماره۱۰) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۲۵

759 (15).JPG
759 (16).JPG
759 (17).JPG
759 (18).JPG
759 (19).JPG
759 (20).JPG
759 (1).JPG
759 (2).JPG
759 (3).JPG
759 (4).JPG
759 (5).JPG
759 (6).JPG
759 (7).JPG
759 (8).JPG
759 (9).JPG
759 (10).JPG
759 (11).JPG
759 (12).JPG
759 (13).JPG
759 (14).JPG
759 (15).JPG
759 (16).JPG
759 (17).JPG
759 (18).JPG
759 (19).JPG
759 (20).JPG
759 (1).JPG
759 (2).JPG
759 (3).JPG
759 (4).JPG
759 (5).JPG
759 (6).JPG

نوشته های مرتبط