گزارش تصویری (شماره۹) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۲۲

756 (15).JPG
756 (16).JPG
756 (17).JPG
756 (18).JPG
756 (19).JPG
756 (20).JPG
756 (1).JPG
756 (2).JPG
756 (3).JPG
756 (4).JPG
756 (5).JPG
756 (6).JPG
756 (7).JPG
756 (8).JPG
756 (9).JPG
756 (10).JPG
756 (11).JPG
756 (12).JPG
756 (13).JPG
756 (14).JPG
756 (15).JPG
756 (16).JPG
756 (17).JPG
756 (18).JPG
756 (19).JPG
756 (20).JPG
756 (1).JPG
756 (2).JPG
756 (3).JPG
756 (4).JPG
756 (5).JPG
756 (6).JPG

نوشته های مرتبط