گزارش تصویری (شماره۸) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۱۸

753 (15).JPG
753 (16).JPG
753 (17).JPG
753 (18).JPG
753 (19).JPG
753 (20).JPG
753 (1).JPG
753 (2).JPG
753 (3).JPG
753 (4).JPG
753 (5).JPG
753 (6).JPG
753 (7).JPG
753 (8).JPG
753 (9).JPG
753 (10).JPG
753 (11).JPG
753 (12).JPG
753 (13).JPG
753 (14).JPG
753 (15).JPG
753 (16).JPG
753 (17).JPG
753 (18).JPG
753 (19).JPG
753 (20).JPG
753 (1).JPG
753 (2).JPG
753 (3).JPG
753 (4).JPG
753 (5).JPG
753 (6).JPG

نوشته های مرتبط