گزارش تصویری (شماره۷) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۱۵

751 (15).JPG
751 (16).JPG
751 (17).JPG
751 (18).JPG
751 (19).JPG
751 (20).JPG
751 (2).JPG
751 (3).JPG
751 (4).JPG
751 (5).JPG
751 (6).JPG
751 (7).JPG
751 (8).JPG
751 (9).JPG
751 (10).JPG
751 (11).JPG
751 (12).JPG
751 (13).JPG
751 (14).JPG
751 (15).JPG
751 (16).JPG
751 (17).JPG
751 (18).JPG
751 (19).JPG
751 (20).JPG
751 (2).JPG
751 (3).JPG
751 (4).JPG
751 (5).JPG
751 (6).JPG
751 (7).JPG

نوشته های مرتبط