گزارش تصویری (شماره۶) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۱۱

749 (12).JPG
749 (13).JPG
749 (14).JPG
749 (15).JPG
749 (16).JPG
749 (17).JPG
749 (1).JPG
749 (2).JPG
749 (3).JPG
749 (4).JPG
749 (5).JPG
749 (6).JPG
749 (7).JPG
749 (8).JPG
749 (9).JPG
749 (10).JPG
749 (11).JPG
749 (12).JPG
749 (13).JPG
749 (14).JPG
749 (15).JPG
749 (16).JPG
749 (17).JPG
749 (1).JPG
749 (2).JPG
749 (3).JPG
749 (4).JPG
749 (5).JPG
749 (6).JPG

نوشته های مرتبط