گزارش تصویری (شماره۵) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۸

748 (15).JPG
748 (16).JPG
748 (17).JPG
748 (18).JPG
748 (19).JPG
748 (20).JPG
748 (1).JPG
748 (2).JPG
748 (3).JPG
748 (4).JPG
748 (5).JPG
748 (6).JPG
748 (7).JPG
748 (8).JPG
748 (9).JPG
748 (10).JPG
748 (11).JPG
748 (12).JPG
748 (13).JPG
748 (14).JPG
748 (15).JPG
748 (16).JPG
748 (17).JPG
748 (18).JPG
748 (19).JPG
748 (20).JPG
748 (1).JPG
748 (2).JPG
748 (3).JPG
748 (4).JPG
748 (5).JPG
748 (6).JPG

نوشته های مرتبط