گزارش تصویری (شماره۴) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۴

745 (11).JPG
745 (12).JPG
745 (13).JPG
745 (14).JPG
745 (15).JPG
745 (16).JPG
746 (1).JPG
746 (2).JPG
746 (3).JPG
746 (4).JPG
746 (5).JPG
746 (6).JPG
746 (7).JPG
746 (8).JPG
746 (9).JPG
746 (10).JPG
746 (11).JPG
746 (12).JPG
746 (13).JPG
746 (14).JPG
746 (15).JPG
746 (16).JPG
746 (17).JPG
746 (18).JPG
746 (19).JPG
745 (2).JPG
745 (3).JPG
745 (4).JPG
745 (5).JPG
745 (6).JPG
745 (7).JPG
745 (8).JPG
745 (9).JPG
745 (10).JPG
745 (11).JPG
745 (12).JPG
745 (13).JPG
745 (14).JPG
745 (15).JPG
745 (16).JPG
746 (1).JPG
746 (2).JPG
746 (3).JPG
746 (4).JPG
746 (5).JPG
746 (6).JPG

نوشته های مرتبط