گزارش تصویری (شماره۳) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ۱۴۰۱.۸.۲

744 (13).jpg
744 (14).jpg
744 (15).jpg
744 (16).jpg
744 (17).jpg
744 (18).jpg
744 (1).jpg
744 (2).jpg
744 (3).jpg
744 (4).jpg
744 (5).jpg
744 (6).jpg
744 (7).jpg
744 (8).jpg
744 (9).jpg
744 (10).jpg
744 (11).jpg
744 (12).jpg
744 (13).jpg
744 (14).jpg
744 (15).jpg
744 (16).jpg
744 (17).jpg
744 (18).jpg
744 (1).jpg
744 (2).jpg
744 (3).jpg
744 (4).jpg
744 (5).jpg
744 (6).jpg

نوشته های مرتبط