گزارش تصویری (شماره۲) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۰۷.۲۷

742 (6).JPG
742 (7).JPG
742 (8).JPG
742 (9).JPG
742 (10).JPG
742 (11).JPG
742 (1).JPG
742 (2).JPG
742 (3).JPG
742 (4).JPG
742 (5).JPG
742 (6).JPG
742 (7).JPG
742 (8).JPG
742 (9).JPG
742 (10).JPG
742 (11).JPG
742 (1).JPG
742 (2).JPG
742 (3).JPG
742 (4).JPG
742 (5).JPG
742 (6).JPG

نوشته های مرتبط