گزارش تصویری (شماره۱) تعمیرات اساسی واحد۳ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۰۷.۲۳

740 (3).JPG
740 (4).JPG
740 (5).JPG
740 (6).JPG
740 (7).JPG
740 (8).JPG
740 (1).JPG
740 (2).JPG
740 (3).JPG
740 (4).JPG
740 (5).JPG
740 (6).JPG
740 (7).JPG
740 (8).JPG
740 (1).JPG
740 (2).JPG
740 (3).JPG
740 (4).JPG
740 (5).JPG
740 (6).JPG

نوشته های مرتبط