پایان عملیات تعمیرات اساسی هیدروژن سازی نیروگاه طوس توسط کارکنان امور شیمی با همکاری سایر امورها

نقص ایجاد شده در کمپرسور هیدروژن سازی که باعث توقف تولید آن گردیده بود با تلاش کارکنان این شرکت، رفع عیب گردید و این واحد مجددا در مدار تولید قرار گرفت.

خنک کردن ژنراتور نیروگاه یکی از پارامترهای مهم در کارایی آن است. این عمل توسط گاز هیدروژن با ضریب نفوذ و ضریب انتقال حرارت بالا انجام می شود. هیدروژن نیروگاه با خلوص بالای ۹۹.۹% در بخش هیدروژن سازی نیروگاه تهیه می شود.
وقوع نقص در کمپرسور هیدروژن سازی موجب کاهش فشارسازی این تجهیز و نشت روغن از کمپرسور به سایر قسمتهای بعد از خود شد. با توجه به حساسیت موجود در ارتباط با گاز هیدروژن به عنوان بالاترین درجه آتشگیری و قابلیت انفجار آن، برای جلوگیری از صدمات جانی و مالی به ناچار هیدروژن سازی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ متوقف و ادامه فرایند منوط به تامین قطعات مدنظر جهت رفع عیب آن گردید.
در مدت زمان توقف هیدروژن سازی به جهت استفاده از زمان موجود، بازبینی سایر قطعات و چربی زدایی مسیرهای آلوده و تجهیزات هیدروژن سازی در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور تعداد ۵۳ مجوز کار تعریف و ۹۶ تجهیز باز، سرویس و بسته شد.
پس از انجام موارد فوق با تلاش کارکنان سایر امورها و با توجه به تامین حداقلی قطعات مورد نیاز، هیدروژن سازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ رفع نقص گردیده و در حال حاضر قادر به تامین هیدروژن مورد نیاز نیروگاه می باشد.

732 (7).JPG
732 (8).JPG
732 (9).JPG
732 (10).JPG
732 (11).JPG
732 (12).JPG
732 (1).JPG
732 (2).JPG
732 (3).JPG
732 (4).JPG
732 (5).JPG
732 (6).JPG
732 (7).JPG
732 (8).JPG
732 (9).JPG
732 (10).JPG
732 (11).JPG
732 (12).JPG
732 (1).JPG
732 (2).JPG
732 (3).JPG
732 (4).JPG
732 (5).JPG
732 (6).JPG

نوشته های مرتبط