برگزاری نشست ۱۵۷ کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه طوس در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۵.۲۹

728 (1).JPG
728 (2).JPG
728 (3).JPG
728 (1).JPG
728 (2).JPG
728 (3).JPG
728 (1).JPG
728 (2).JPG
728 (3).JPG
728 (1).JPG
728 (2).JPG
728 (3).JPG
728 (1).JPG
728 (2).JPG
728 (3).JPG

نوشته های مرتبط