سرویس گیربکس های ایرهیتر، سوت بلوئر و جی آرفن واحد های نیروگاه طوس توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک

با تلاش پرسنل اداره بویلر امور تعمیرات مکانیک برای سرویس گیربکس های ایرهیتر، سوت بلوئر و جی آرفن واحد های نیروگاه اقدام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به اهمیت گیربکس ها در پایداری واحدهای این نیروگاه و با هدف افزایش طول عمر این تجهیزات و استفاده از زمان برای آمادگی های لازم در تعمیرات اساسی واحد ۳ ، گیربکس های جی آر فن، ایر هیتر و سوت بلوئر، توسط کارکنان اداره بویلر امور تعمیرات مکانیک سرویس گردید.
خاطر نشان می شود: بازدید چرخ دنده های داخلی و تعویض در صورت نیاز، سرویس مجموعه و تعویض روغن در گیربکس سوت بلوئر، تعویض دنده های داخلی با دنده های ساخت داخل در گیربکس جی آر فن و خارج کردن از حالت دفرمه گی و اصلاح دنده های خورشیدی در گیربکس ایر هیتر از اقداماتی بود که در این سرویس ها لحاظ گردید.

723 (3).JPG
723 (4).JPG
723 (1).JPG
723 (2).JPG
723 (3).JPG
723 (4).JPG
723 (1).JPG
723 (2).JPG
723 (3).JPG
723 (4).JPG
723 (1).JPG
723 (2).JPG
723 (3).JPG
723 (4).JPG
723 (1).JPG
723 (2).JPG

نوشته های مرتبط