برگزاری نشست سه جانبه شرکت مدیریت تولید برق طوس با شرکت افق تامین انرژی طوس و شرکت افق تامین انرژی پارس در مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸

710 (1).JPG
710 (2).JPG
710 (3).JPG
710 (4).JPG
710 (5).JPG
710 (6).JPG
710 (1).JPG
710 (2).JPG
710 (3).JPG
710 (4).JPG
710 (5).JPG
710 (6).JPG
710 (1).JPG
710 (2).JPG
710 (3).JPG
710 (4).JPG
710 (5).JPG
710 (6).JPG

نوشته های مرتبط