گزارش تصویری (شماره۲۳) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۳.۳

702 (10).JPG
702 (11).JPG
702 (12).JPG
702 (13).JPG
702 (14).JPG
702 (15).JPG
702 (1).JPG
702 (2).JPG
702 (3).JPG
702 (4).JPG
702 (5).JPG
702 (6).JPG
702 (7).JPG
702 (8).JPG
702 (9).JPG
702 (10).JPG
702 (11).JPG
702 (12).JPG
702 (13).JPG
702 (14).JPG
702 (15).JPG
702 (1).JPG
702 (2).JPG
702 (3).JPG
702 (4).JPG
702 (5).JPG
702 (6).JPG

نوشته های مرتبط