گزارش تصویری (شماره۲۲) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۳.۱

700 (15).JPG
700 (16).JPG
700 (17).JPG
700 (18).JPG
700 (19).JPG
700 (20).JPG
700 (1).JPG
700 (2).JPG
700 (3).JPG
700 (4).JPG
700 (5).JPG
700 (6).JPG
700 (7).JPG
700 (8).JPG
700 (9).JPG
700 (10).JPG
700 (11).JPG
700 (12).JPG
700 (13).JPG
700 (14).JPG
700 (15).JPG
700 (16).JPG
700 (17).JPG
700 (18).JPG
700 (19).JPG
700 (20).JPG
700 (1).JPG
700 (2).JPG
700 (3).JPG
700 (4).JPG
700 (5).JPG
700 (6).JPG

نوشته های مرتبط