گزارش تصویری (شماره۲۱) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۲.۲۵

698 (15).JPG
698 (16).JPG
698 (17).JPG
698 (18).JPG
698 (19).JPG
698 (20).JPG
698 (1).JPG
698 (2).JPG
698 (3).JPG
698 (4).JPG
698 (5).JPG
698 (6).JPG
698 (7).JPG
698 (8).JPG
698 (9).JPG
698 (10).JPG
698 (11).JPG
698 (12).JPG
698 (13).JPG
698 (14).JPG
698 (15).JPG
698 (16).JPG
698 (17).JPG
698 (18).JPG
698 (19).JPG
698 (20).JPG
698 (1).JPG
698 (2).JPG
698 (3).JPG
698 (4).JPG
698 (5).JPG
698 (6).JPG

نوشته های مرتبط