گزارش تصویری (شماره۲۰) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۲.۲۰

969 (9).JPG
969 (10).JPG
969 (11).JPG
969 (12).JPG
969 (13).JPG
969 (14).JPG
969 (1).JPG
969 (2).JPG
969 (3).JPG
969 (4).JPG
969 (5).JPG
969 (6).JPG
969 (7).JPG
969 (8).JPG
969 (9).JPG
969 (10).JPG
969 (11).JPG
969 (12).JPG
969 (13).JPG
969 (14).JPG
969 (1).JPG
969 (2).JPG
969 (3).JPG
969 (4).JPG
969 (5).JPG
969 (6).JPG

نوشته های مرتبط