گزارش تصویری (شماره۱۹) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۷

695 (12).JPG
695 (13).JPG
695 (14).JPG
695 (15).JPG
695 (16).JPG
695 (17).JPG
695 (1).JPG
695 (2).JPG
695 (3).JPG
695 (4).JPG
695 (5).JPG
695 (6).JPG
695 (7).JPG
695 (8).JPG
695 (9).JPG
695 (10).JPG
695 (11).JPG
695 (12).JPG
695 (13).JPG
695 (14).JPG
695 (15).JPG
695 (16).JPG
695 (17).JPG
695 (1).JPG
695 (2).JPG
695 (3).JPG
695 (4).JPG
695 (5).JPG
695 (6).JPG

نوشته های مرتبط