گزارش تصویری (شماره۱۸) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵

691 (10).JPG
691 (11).JPG
691 (12).JPG
691 (13).JPG
691 (14).JPG
691 (15).JPG
691 (1).JPG
691 (2).JPG
691 (3).JPG
691 (4).JPG
691 (5).JPG
691 (6).JPG
691 (7).JPG
691 (8).JPG
691 (9).JPG
691 (10).JPG
691 (11).JPG
691 (12).JPG
691 (13).JPG
691 (14).JPG
691 (15).JPG
691 (1).JPG
691 (2).JPG
691 (3).JPG
691 (4).JPG
691 (5).JPG
691 (6).JPG

نوشته های مرتبط